Algemene voorwaarden

Door een reservatie te plaatsen bij Hotel Auberge ‘s gravenhof erkent de gast kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Auberge ‘s Gravenhof en er mee in te stemmen.

1. Alle facturen zijn contant of met bankkaart betaalbaar te Voeren.
2. Bij gebreke aan betaling binnen de dertig dagen na factuurdatum, zal zonder dat er enige aanmaning vereist is, een interest verschuldigd zijn van 10% per jaar en dit tot algehele betaling
3. Eveneens zal er in geval van niet betaling binnen de dertig dagen een schadebeding verschuldigd zijn ten bedrage van 10% van het factuurbedrag en dit zonder dat er een ingebrekestelling vereist is
4. Alle eventuele klachten inzake de factuur dienen ons binnen de acht dagen overgemaakt en dit op straffe van verval.
5. In geval van annulatie van een reservatie zal de volgende forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn.
-gratis annuleren tot 24 uur voor aankomst, of in overleg.
-bij geen annulatie, dus niet komen opdagen, betaald u 100% van de totale kostprijs van het verblijf.
6. In geval van betwistingen zijn uitsluitend de Rechtbanken van Tongeren en Voeren.